Zápis na školní rok 2023/24

 plakátek zapis 2023

Vážení rodiče,
předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Na naší mateřské škole jsou v jedné třídě vytvořeny podmínky pro vzdělávání dětí od 2 let. Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2017 povinné pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let. Tato povinnost se vztahuje:

  • na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
  • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů
  • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu a nemusí dokládat, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., od  1. ledna 2012 rozhodnutí o přijetí již není automaticky zasíláno, ale je oznámeno novým způsobem

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích ředitelny 3. mateřské školy
  • nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů) odešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na středu 14. června 2023.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která obdržíte při zápisu do mateřské školy. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Bc. Jaroslava Krejčová
ředitelka školy
Jindřichův Hradec 24. března 2023

Kritéria k přijetí 5. 4. 2023 Stáhnout soubor
завантажити файл
Přihláška ke stravování 5. 4. 2023 Stáhnout soubor
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу
3. 6. 2022 Stáhnout soubor
завантажити файл
Evidenční list dítěte
Облікова Картка Дитини У Дитячому Садку
3. 6. 2022 Stáhnout soubor
завантажити файл

Informace

Předškolní vzdělávání probíhá v současné době v 10 heterogenních třídách (děti různého věku, sourozenci jsou v jedné třídě) a v jedné homogenní třídě (děti od 2 – 3 let věku), která je otevřena od září 2016. Děti se přirozenou formou učí žít a pracovat v kolektivu vrstevníků, seznamují se s okolním světem a životem v něm.

Novinky